TCAS67 สอบอะไรบ้าง - AN OVERVIEW

tcas67 สอบอะไรบ้าง - An Overview

tcas67 สอบอะไรบ้าง - An Overview

Blog Article

 สามารถกรอกและแก้ไขข้อมูลเดิมได้เลย และในกรณีที่ข้อมูลผิด ให้แนบหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (พี่นัท) ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

ตวงรัตน์ แสงโชติ (พี่ตวง) กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธราดล รานรินทร์ (พี่นิว) อาจารย์ประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปรึกษาแผนการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)

การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟรี หน้าแรก

คอร์สเรียน tcas67 สอบอะไรบ้าง คอร์สออนไลน์ (เรียนบนเว็บไซต์)

ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

เศรษฐศาสตร์มหภาค สรุปเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์พร้อมข้อสอบจริง

ดร.ภาณุ ตรัยเวช (พี่ปลาทู) อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

Report this page